Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

Eisen voor bouwvergunningen

Relevante categorieën


 » Kopen

Zoeken op tags


De Woningwet kent twee soorten bouwvergunningen: de reguliere en de lichte bouwvergunning. Voor beide soorten van bouwvergunningen geldt dat, indien een bouwvergunning wordt aangevraagd, door de gemeente eerst wordt gekeken of deze ontvankelijk is. Dit houdt in dat bekeken wordt of de aanvraag compleet is. Als een aanvraag compleet is wordt deze getoetst aan drie aspecten.

Dit zijn:
  • Het bestemmingsplan

  • bouwtechnische eisen

  • welstand (het uiterlijk)


Als een gevraagde bouwvergunning in overeenstemming is met deze drie aspecten dan moet de vergunning worden verleend. Is de aanvraag niet in overeenstemming met een van deze drie aspecten dan moet de vergunning worden geweigerd. Dit is het limitatief-imperatieve karakter van de Woningwet. Onderstaand een korte toelichting op elk van deze drie aspecten

1. Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan geeft aan gronden een bestemming met bepaalde gebruiks- en bouwvoorschriften. Zo wordt een ruimtelijk kader gemaakt voor de omgeving waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Als er iets wordt gebouwd moet het passen in het bestemmingsplan (zowel het gebruik van het gebouw als de bouwmassa).

2. Bouwtechnische aspecten
De bouwtechnische aspecten worden geregeld in het Bouwbesluit en in de Bouwverordening. Het Bouwbesluit bevat alle technische voorschriften voor het bouwen. De (ver)bouwer is hiervoor zelf verantwoordelijk. De gemeente toetst de tekeningen, constructies e.d. aan het Bouwbesluit. In de gemeentelijke bouwverordening wordt, onder andere, geregeld: de wijze van aanvragen van vergunningen en meldingen, waaraan voldaan moet worden bij sloopwerkzaamheden, waaraan voldaan moet worden tijdens en na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, het brandveilig gebruik van bouwwerken, het verbod tot het bouwen op verontreinigde grond.

3. Welstand
Gemeenten hebben een welstandsnota waarin welstandscriteria zijn opgenomen. Zo kunt u zich vóórdat u begint met plannen maken (en kosten maken aan architecten en bouwkundigen) al op de hoogte stellen van de welstandscriteria die voor uw bouwplan van belang zijn. Bouwvergunningaanvragen worden aan deze criteria getoetst door een onafhankelijke welstandscommissie. Deze commissie geeft een advies aan de gemeente. Er wordt gekeken naar de vorm van de bouwwerkzaamheden, vlakindeling en materiaalgebruik. Een van de belangrijkste criteria is dat het ontwerp in de omgeving moet passen.

Wat nu als een bouwplan niet voldoet aan een van bovenstaande drie aspecten?
Een aanvraag die niet voldoet aan een van de bovenstaande aspecten moet geweigerd worden. Daarom is het raadzaam om voordat bouwvergunning aangevraagd wordt na te gaan of deze ook afgegeven kan worden. Van de drie genoemde aspecten is een bouwtechnisch haalbare oplossing eigenlijk altijd wel mogelijk. Het is ook altijd mogelijk dat het welstandsadvies positief is of wordt (al kan het best zijn dat u eigenlijk iets anders wilt). Het hoeft echter niet zo te zijn dat het bestemmingsplan de bouw of het gebruik toestaat. Nagaan of het eigenlijk wel mogelijk is om een vergunning te krijgen betekent dan ook vooral: éérst nagaan of het bestemmingsplan de bouw (en het gebruik) toestaat.

Een bestemmingsplan is een momentopname. Bij het opstellen wordt de dan geldende visie voor de ruimtelijke ordening en stedenbouw vastgelegd. Deze visie hoeft niet altijd meer actueel te zijn. Een bestemmingsplan kan dan ook herzien worden. Een andere mogelijkheid is dat voor een bepaald bouwplan vrijstelling wordt gegeven van de bepalingen van het bestemmingsplan. Als u iets wilt wat niet past in het bestemmingsplan kan de gemeente met een vrijstelling van het bestemmingsplan of een herziening van dat bestemmingsplan medewerking verlenen. Het ruimtelijke beleid dat de gemeente heeft is van belang bij het wel of niet medewerking verlenen. Past een wens van u niet in dit beleid dat wordt medewerking niet gegeven. Het is daarom raadzaam eerst contact op te nemen met de gemeente voordat u een uitgebreid verzoek met allerlei tekeningen e.d. opstelt en indient.

Als het bestemmingsplan de bouw mogelijk maakt is het ook verstandig met de gemeente te overleggen over het uiterlijk van het bouwplan (welstand). Soms kan een zogenaamd pré-advies gevraagd worden aan de welstandscommissie over het bouwplan aan de hand van een (nette!) schets; u spaart dan de kosten voor uitgebreide detailtekeningen.

Als u bouwplannen heeft en u heeft een vraag, neem dan altijd even contact op met de gemeente.

Bron: bestemmingsplan.nl - Gelezen: 11116x - 01/07/2007 - [Omhoog]