Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

De bouwvergunningprocedure

Relevante categorieën


 » Kopen

Zoeken op tags


De Woningwet regelt de procedure die gevolgd moet worden bij bouwvergunningaanvraag en -verlening (of weigering). Bij deze procedure is ook de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van belang. De procedure is van belang voor zowel de aanvrager van een bouwvergunning als voor de belanghebbenden bij een aanvraag (bijvoorbeeld de buren). De Woningwet kent twee soorten van bouwvergunningen: reguliere en lichte bouwvergunningen. De reguliere bouwvergunning kan hierbij naar keuze in één keer of in twee fasen worden aangevraagd. Als u de bouwvergunning in één keer aanvraagt krijgt u ook één bouwvergunning; als u de bouwvergunning in twee fasen aanvraagt, krijgt u twee bouwvergunningen (een bouwvergunning 1e fase en een bouwvergunning 2e fase). Hieronder wordt de aanvraagprocedure beschreven.
  • De bouwvergunning wordt aangevraagd.

  • De gemeente doet melding van de aanvraag in een dag-, nieuws- of huis-aan-huis-blad.

  • Als uw aanvraag niet compleet is (ontvankelijk) stelt de gemeente u een termijn waarbinnen u uw aanvraag compleet kunt maken.

  • De gemeente is gehouden aan enkele beslistermijnen. Voor een lichte bouwvergunning geldt dat binnen zes weken een beslissing moet worden genomen op uw aanvraag. Er bestaat voor de gemeente geen mogelijkheid om deze termijn te verlengen. Oftewel: na zes weken moet u uitsluitsel van de gemeente hebben! Voor een reguliere bouwvergunning die in één keer is aangevraagd geldt dat binnen 12 weken een beslissing moet worden genomen. De gemeente kan deze termijn eenmalig verlengen met 6 weken. Voor een reguliere bouwvergunning die in twee fasen is aangevraagd geldt de volgende regeling: op de eerste fase moet binnen 6 weken worden beslist, met een eenmalige verlengingstermijn van 6 weken. Voor de tweede fase gelden dezelfde termijnen. De totale termijn bedraagt dus maximaal 24 weken. Let op! Als het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan wordt de aanvraag om de bouwvergunning automatisch beschouwd als een verzoek tot het verlenen van vrijstelling van dat bestemmingsplan. In dat geval gelden de beslistermijnen niet.

  • Na verlening (of weigering) van een bouwvergunning start de termijn van 6 weken waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen de beslissing. In deze termijn kunt u ook een voorlopige voorziening (een schorsing) bij de President van de Rechtbank vragen. Informeer bij de gemeente tot welke datum bezwaar exact mogelijk is.

  • Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank. Dat moet binnen 6 weken.

  • Tegen de uitkomst van het beroep kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat moet binnen 6 weken.
    Kosten

  • Als u een bouwvergunning aanvraagt brengt de gemeente u hiervoor kosten in rekening: dit zijn leges. Leges worden berekend op de aanvraag, niet op de verlening. Hoe hoog de leges zijn is geregeld in de gemeentelijke legesverordening.


Let op
De hiervoor beschreven procedure begint met het feit dat u een bouwvergunning aanvraagt. Het is verstandig om u éérst te oriënteren of het überhaupt mogelijk is om een vergunning te krijgen. Vooral de bepalingen van het bestemmingsplan zijn van belang. Als u een bouwvergunning aanvraagt beginnen diverse termijnen te lopen. Een daarvan is dat u binnen een beperkt aantal weken moet zorgen voor een ontvankelijke (volledige) aanvraag.

Het bouwregister
De Woningwet stelt de gemeente verplicht een aantal zaken met betrekking tot de bouw in een openbaar register bij te houden. Bijvoorbeeld wat gevraagd wordt, voor welk adres, wat voor werkzaamheden het zijn en wanneer er beslist is op de aanvraag. Dit wordt allemaal bijgehouden in een openbaar bouwregister

Bron: bestemmingsplan.nl - Gelezen: 11978x - 01/07/2007 - [Omhoog]