Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren » Huurtoeslagen

Huisvestingsvergunning

Relevante categorieën


 » Huren

Zoeken op tags


U hebt mogelijk een huisvestingsvergunning nodig als de gemeente waar u gaat wonen een huisvestingsverordening heeft. De gemeente kan daarin vastleggen dat een huisvestingsvergunning vereist is en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Vooral gemeenten in de stedelijke gebieden benutten deze mogelijkheid.

Goedkope woningen
Huisvestingsvergunningen zijn er alleen voor goedkope huur- en koopwoningen. Wat onder 'goedkoop' moet worden verstaan, bepalen de gemeenten zelf. In het algemeen hanteren gemeenten de volgende grenzen:

* Goedkope huurwoningen
Goedkope huurwoningen zijn woningen met een maximale huurprijs waarvoor nog huursubsidie wordt verstrekt.

* Goedkope koopwoningen
Goedkope koopwoningen zijn woningen onder een vastgestelde koopprijsgrens. U kunt de hoogte hiervan opvragen bij uw gemeente of provincie.

Bindingseisen
Als u in aanmerking wilt komen voor een goedkope woning, kan de gemeente verlangen dat u werkt of studeert in de gemeente of regio. Dit is de eis van economische binding. De gemeente kan ook als voorwaarde stellen dat u al in de gemeente of regio woont. Dit is de eis van maatschappelijke binding.

Gemeenten mogen niet aan iedereen bindingseisen stellen. Zo kunnen langdurig werklozen, personen in een echtscheidingsprocedure, ernstig invaliden, gepensioneerden en vluchtelingen met een verblijfsstatus in principe geen bindingseisen opgelegd krijgen.

Passendheid en urgentie
Een gemeente kan ook bekijken of het passend is dat u een bepaalde goedkope woning gaat bewonen. Om dat te beoordelen, kan de gemeente een relatie aanbrengen tussen inkomen en woning of tussen omvang of samenstelling van het huishouden en woning. Dan zal iemand met een hoog inkomen geen goedkope woning kunnen krijgen en een stel zonder kinderen geen ruime zeskamerwoning kunnen betrekken.

Op grond van bepaalde urgentiecriteria kunnen woningzoekenden voorrang krijgen bij de toewijzing van goedkope woningen. Deze criteria zijn bijvoorbeeld: medische indicatie, sociale indicatie, leeftijd, woon/werk-afstand, het achterlaten van een schaarse woning en leeftijd.

Huisvestingswet
De mogelijkheid voor gemeenten tot woonruimteverdeling door de toepassing van toelatingscriteria (maatschappelijke of economische bindingseisen) en passende toewijzing van woningen aan woningzoekenden wordt geregeld in de Huisvestingswet. Om de samenstelling van de woningvoorraad te sturen, kunnen gemeenten ook gebruikmaken van instrumenten als splitsingsvergunning, onttrekkingsvergunning en vordering van woonruimte. Het Huisvestingsbesluit werkt verschillende onderwerpen uit de Huisvestingswet verder uit.

Voor meer informatie over de huisvestingsvergunning en de toewijzing van woningen kunt u terecht bij uw gemeente.

Bron: Postbus 51 - Gelezen: 13737x - 01/01/1970 - [Omhoog]