Woongenot

Relevante categorieën


 » Huren

Zoeken op tags


Als u een huis huurt, behoort de verhuurder u het 'rustig woongenot' daarvan te verschaffen. De huurder op zijn beurt hoort zich als een goed huurder te gedragen en de woonruimte te gebruiken waarvoor ze bestemd is.

Inhoud:
  • Wat houdt verstoring van het woongenot in?

  • Wat kunt u ondernemen tegen ernstige overlast van buren of (in geval van kamerhuur) andere huurders in huis?


Wat houdt verstoring van het woongenot in?

Een van de hoofdverplichtingen van de verhuurder is het bieden van een rustig woongenot aan de huurder. Het rustig woongenot wordt bijvoorbeeld verstoord als de verhuurder de woonruimte binnendringt of de huurder op andere manieren lastig valt. De vraag is vervolgens, wat een verhuurder mag doen en wat de huurder wel of niet moet accepteren.
Deze problematiek komt het meest voor bij kamerhuur. Rechters houden de volgende regels aan:

* De verhuurder kan in ieder geval niet absoluut de toegang tot de woonruimte worden ontzegd, maar:
* De verhuurder dient aan te bellen en te wachten tot hem wordt opengedaan;
* De verhuurder moet een welomschreven doel voor zijn bezoek hebben;
* De verhuurder mag zich niet zonder meer toegang verschaffen tot gemeenschappelijke ruimten;
* De verhuurder mag alleen binnenkomen in de uitoefening van zijn 'verhuurderstaak';
* De huurder, op zijn beurt, mag het de verhuurder niet onmogelijk maken om binnen te treden;
* Een huurder heeft het recht om een nieuw slot op de deur te zetten, mits de verhuurder zich in een noodsituatie toegang tot het gehuurde kan verschaffen.

Wat kunt u ondernemen tegen ernstige overlast van buren of (in geval van kamerhuur) andere huurders in huis?

De eerste stap is het praten met degene die de overlast veroorzaakt. Veel mensen beseffen niet eens dat zij overlast veroorzaken, totdat zij er op worden gewezen.
In extreme of acute gevallen kunt u ook direct de politie en andere instanties inschakelen, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker van de woningcorporatie of van de gemeente, de milieuinspectie of de gg&gd.

Als dit niet helpt zijn er juridische stappen mogelijk om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan de overlast. Het is mogelijk de veroorzaker van de overlast voor de rechter te dagen. Bedenk dat u moet kunnen bewijzen dat er gedragingen hebben plaatsgevonden die overlast veroorzaken. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van getuigenverklaringen, processen- verbaal, akoestische meetrapporten, foto's e.d.
Er zijn verschillende juridische procedures mogelijk. Daarbij is het van belang of u en de veroorzaker van de overlast dezelfde verhuurder hebben.

Veel mensen beseffen niet dat zij veel overlast veroorzaken, totdat zij er op worden gewezen. De eerste stap om de overlast te beperken is te gaan praten en proberen tot afspraken te komen.


a - U heeft dezelfde verhuurder als degene die de overlast veroorzaakt

Rechtstreekse actie
Iemand die overlast veroorzaakt, handelt onrechtmatig ten opzichte van degene die daar schade door lijdt. U kunt de veroorzaker dan ook op grond van het plegen van een zogenaamde 'onrechtmatige daad' voor de rechter dagen.

Het meest voor de hand liggend is een kort-gedingprocedure, waarin u eist dat de veroorzaker van de overlast zijn activiteiten staakt op straffe van een dwangsom. U moet wel een 'spoedeisend' belang hebben, bijvoorbeeld omdat u gek wordt van het dagelijkse drumspel van de buurman. Wanneer u geen spoedeisend belang heeft kunt u alleen bij de rechter een gewone procedure starten. Een gewone procedure duurt veel langer.

Wanneer uw eis door de rechter wordt toegewezen zal de overlastveroorzaker iedere keer dat hij of zij overlast veroorzaakt een dwangsom aan u moeten betalen. Wanneer degene die het verbod overtreedt ontkent, zult u opnieuw naar de rechter moeten stappen en bewijzen dat het tegendeel waar is. U kunt dit bijvoorbeeld doen door middel van getuigenverklaringen.

In extreme situaties kunt u bij de rechter in kort geding een vordering tot ontruiming tegen de overlastveroorzaker instellen. Dit is een zwaar middel. De rechter zal uw vordering daarom waarschijnlijk alleen toewijzen wanneer alle andere middelen om tot een oplossing te komen, waaronder de hierboven besproken procedure, niets hebben uitgehaald.

Actie via de gemeenschappelijke verhuurder
Naast het feit dat u rechtstreeks tegen de veroorzaker van de overlast juridische stappen kunt ondernemen bestaat er een tweede mogelijkheid als de persoon die de overlast veroorzaakt en u dezelfde verhuurder hebben. Uw verhuurder moet u namelijk het rustig woongenot verschaffen. Wanneer de verhuurder dat rustig genot niet biedt, bijvoorbeeld omdat een andere huurder van hem u overlast bezorgt, komt hij zijn verplichting uit het huurcontract niet na. U kunt een procedure starten tegen uw verhuurder waarin u de rechter verzoekt de verhuurder te dwingen om maatregelen te nemen of zelfs de huurovereenkomst te ontbinden en de overlastveroorzaker te ontruimen. Ook hier geldt dat u eerst zelf pogingen moet hebben ondernomen om de zaak op te lossen. De verhuurder komt pas in beeld als uw eigen acties, die redelijkerwijs van u konden worden verwacht, niet hebben geholpen. Wat redelijkerwijs van u kan worden verwacht hangt heel sterk van de situatie af. Soms moet u zelf al een juridische procedure tegen de overlastveroorzaker hebben gevoerd, soms is dat niet nodig. Zo voeren sommige woningcorporaties een strikt anti-overlast beleid, gericht op een snelle ontruiming als dat nodig is. Deze verhuurders zullen bij voortdurende onduldbare overlast vaak zelf al naar de rechter stappen, zonder dat u eerst zelf tegen de overlastveroorzaker heeft hoeven procederen.
Overigens wordt overlast sinds 1 augustus 2003 ook als een gebrek aan de woning gezien. De verhuurder moet dat gebrek dus ook op grond daarvan verhelpen. Een huurverlagingsprocedure behoort daardoor tot de mogelijkheden als de overlast ernstig is. De verhuurder heeft echter niet meer mogelijkheden gekregen om de overlast aan te pakken dan hij al had.

b - U heeft niet dezelfde verhuurder als degene die de overlast veroorzaakt

Rechtstreekse actie
Wanneer de overlastveroorzaker en u niet dezelfde verhuurder hebben kunt u rechtstreeks tegen de veroorzaker van de overlast juridische stappen ondernemen. Als de overlastveroorzaker eigenaar van de woning is, is een rechtstreekse actie de enige mogelijkheid.

Actie via de verhuurder van de overlastveroorzaker
Wanneer de overlastveroorzakende buurman of -vrouw van een andere verhuurder huurt en de verhuurder doet niets om de overlast te laten ophouden, kunt u die verhuurder op grond van 'onrechtmatige daad' voor de rechter dagen. De verhuurder heeft namelijk de maatschappelijke plicht jegens omwonenden om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de overlast te beëindigen.
U kunt aan de rechter verzoeken om de verhuurder van de ander te dwingen om maatregelen te nemen of zelfs de huurovereenkomst te ontbinden en de overlastveroorzaker te ontruimen. Voordat u naar de rechter gaat zult u eerst zelf de nodige stappen moeten hebben gezet om aan de overlastsituatie een einde te maken.

Bron: Woonbond - Gelezen: 29633x - 01/01/1970 - [Omhoog]